Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Spuitbuswinkel.nl handelend onder de naam Spuitbussenwinkel gevestigd aan de  Heiligestraat  46 te Tiel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59299460.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Levering

2.1 De levertijd bedraagt in het algemeen 1-2 werkdagen en zijn slechts indicatief en gaat pas in als de betaling aan Spuitbuswinkel.nl is voldaan anders wordt de koper hiervan per e-mail of indien beschikbaar van uw nummer per telefoon kenbaar gemaakt.

2.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Spuitbuswinkel.nl zijn vrijblijvend en Spuitbuswinkel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Betalingen

4.1 Betaling dient vooruit te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 7 (zeven) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Spuitbuswinkel.nl

5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Spuitbuswinkel.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Spuitbuswinkel.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product te annuleren of binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Spuitbuswinkel.nl te retourneren, met uitzondering van de door u bestelde verf/lak die speciaal voor u is afgevuld in een spuitbus. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Dit conform de Wet Kopen Op Afstand

6. Elektronische communicatie en bewijs

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Spuitbuswinkel.nl (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Spuitbuswinkel.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Spuitbuswinkel.nl.

6.2 De administratie van Spuitbuswinkel.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Spuitbuswinkel.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Spuitbuswinkel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Spuitbuswinkel.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8. Diversen

8.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Spuitbuswinkel.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Spuitbuswinkel.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.2 Spuitbuswinkel.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland